fbpx
In: KRTKODOM1
Podľa platných nariadení Európskej únie každá obec na Slovensku s viac ako 2000 obyvateľmi musí mať povinne vybudovanú kanalizáciu. Na takúto obecnú kanalizáciu je povinný sa pripojiť každý dom v obci, presnejšie 95% obyvateľov Slovenska. Vybudovanie a prevádzkovanie obecnej kanalizácie je pre obce a mestá vysoko nákladná záležitosť a je potrebné za vybudovanie a za prevádzku kanalizácie zaplatiť. I keď si mnohí myslia, že na vybudovanie kanalizácií v obciach nám z väčšej časti prispieva Európska únia, nie je to tak. Kanalizácia sa musí zaplatiť z daní občanov SR a z jej prevádzkovania. Bohužiaľ poplatky (a tým logicky aj zisky) z prevádzkovania kanalizácií plynú do súkromných firiem a nie do obecných pokladní, čím obce a mestá prichádzajú o zdroje financovania. Aby zostávali peniaze z čo najväčšej časti vo vreckách občanov, tomuto sa dá veľmi ľahko predísť vybudovaním vlastnej KČOV – koreňovej čističky odpadových vôd na vlastnom pozemku a nepripájať sa na obecnú kanalizáciu. Veľa domov, ktoré projektujeme, už má koreňové čističky. Štátne úrady (nie všetky a nie všade na Slovensku) znevýhodňujú koreňové čističky odpadových vôd, dôvodov prečo tak konajú je hneď niekoľko:
 • úradníci majú menej znalostí o KČOV a z toho pramení ich opatrnosť pri schvaľovaní
 • majitelia čističiek si dostatočne neplnia povinnosti vyplývajúce im zo zákona
 • štátne orgány sú poverené povinne „napájať“ obyvateľov na obecné kanalizácie v zmysle nariadení EU

“Výhodnosť” obecnej kanalizácie

Čím je pre občana výhodná obecná kanalizácia? Občan nemá starosti s čistením odpadovej vody, nemusí nič budovať, stačí sa len pripojiť a potom do smrti platiť a platiť a platiť poplatky za používanie obecnej kanalizácie. Poplatky nikdy klesať nebudú, občan poplatky nebude mať nikdy pod svojou kontrolou a jediné v čom môže mať istotu, že poplatky pôjdu stále len hore. Asi tak, ako poplatky za pitnú vodu z vodovodu.

Pitná voda a kanalizácia sú spojené nádoby, akonáhle sa zodvihne cena pitnej vody, zároveň sa dvihne aj poplatok za používanie kanalizácie. Prečo to tak je? Pretože rúry na rozvod pitnej vody a súčasne aj kanalizačné rúry vlastní tá istá firma ako monopolný dodávateľ. Občan si nemôže vybrať iného dodávateľa vody a kanalizácie, ak je nespokojný so službami svojho súčasného dodávateľa. Občan je vydaný na milosť a nemilosť monopolným dodávateľom (rovnako ako dodávateľ plynu, elektriky, vývoz smetia, televízia atď.)

Je rozumné nútiť ľudí pripojiť sa na obecnú kanalizáciu, aj keď je ďaleko od domu, alebo prípojku ku kanalizácii je nutné ťahať do kopca? 

Nepochybne je oveľa výhodnejšie vybudovať si vlastnú koreňovú čističku odpadových vôd. Tým získam nezávislosť od sietí – kanalizácie a nikto mi nebude zvyšovať poplatky za používanie kanalizácie. Koreňová čistička je obzvlášť výhodná pre ľudí, ktorí majú nevhodne umiestnenú obecnú kanalizáciu voči pozemku. S vybavovaním stavebného povolenia na úradoch na výstavbu koreňovej čističky vám radi pomôžeme.

Ako funguje KČOV (koreňová čistička odpadových vôd)

KČOV je prírodná domová čistička odpadových vôd. Je to vlastne jazierko so živými rastlinami naplnené kamienkami až po okraj, voda v ňom siaha tesne pod povrch kameňov. Jazierko je tak pochôdzne a nezapácha. Na kameňoch a koreňoch rastlín žijú baktérie, ktoré sa živia odpadom v splaškovej vode a tým vodu čistia. Podobný proces čistenia, aj rovnaké rastliny ako v KČOV, nájdeme v jazerách, rybníkoch a vodných náržiach. 

 Splaškové vody obsahujú len 5% tuhého odpadu, ktorý sa oddelí v malom predradenom septiku ešte pred jazierkom (septik je nádrž na zachytenie hrubých nečistôt). Zvyšných 95% je „šedá“ špinavá voda, ktorá putuje do jazierka, v ktorom sa následne dočisťuje. V jazierku približne 15% vody vyčistia rastliny a 85% vody vyčistia baktérie. Z jazierka už vyteká vyčistená voda. Svojou čistotou ďaleko prevyšuje požiadavky štátnych noriem. Vďaka výskumu ČVUT Brno sa podarilo koreňové čističky natoľko vylepšiť, že vyčistená voda z nich vytekajúca, je o 70% kvalitnejšie vyčistená ako požaduje štátna norma.

 Kto by chcel vidieť ako spoľahlivo funguje KČOV, príďte sa pozrieť.

KČOV pred domom. Okoloidúcimi je vnímaná ako okrasná skalka.

Povinnosti majiteľa KČOV voči štátu

Výstavba čističky podlieha schvaľovaniu štátnymi úradmi. Podľa §120 Stavebného zákona č.50/1976, je koreňová čistička vodnou stavbou a preto musí mať stavebné povolenie na výstavbu podľa “Vodného zákona” č. 364/2004 a 372/1990. Stavebné povolenie sa vydáva štandardne na 6 rokov.

 Ďalšou povinnosťou majiteľa čističky je doloženie čistoty vyčistenej vody štátnym orgánom. Rozbor vody je potrebné úradu životného prostredia doručiť dva razy do roka. Jeden rozbor stojí €30 (cena z roku 2016) a príjazd technika pre odber vzoriek stojí €30. Spolu to činí €120 za rok. Túto povinnosť si niektorí majitelia čističiek neplnia poctivo. Smutné je, že kontrola štátu je drahšia ako údržba samotnej KČOV. Nie zrovna najlacnejšou kontrolou sa štát snaží KČOV znevýhodniť a prinútiť tak ľudí, aby sa pripájali na obecnú kanalizáciu.

 Z pohľadu úradu životného prostredia je čistenie vody v domových čističkách ťažko kontrolovateľné. Čistenie odpadových vôd v domových čističkách štát nemá pod takou kontrolou ako obecné kanalizácie. Štát sa snaží zabrániť vypúšťaniu splaškových vôd voľne do prírody pripojením domov na obecnú kanalizáciu a obecnú čističku.

Výhody KČOV

Majiteľ žumpy, či priemyselnej čističky, má s údržbou viac práce a vyššie náklady na prevádzku ako s koreňovou čističkou odpadových vôd, no má menej kontroly zo strany štátu.

Výhodou KČOV je takmer zanedbateľná údržba, tá zahŕňa:

 • vyčistenie predradeného septika raz za 1–2 roky
 • občas vytrháme nepotrebnú burinu a na jar pokosíme suché rastliny v jazierku, aby uvoľnili miesto novým výhonkom

Ďalšími výhodami KČOV sú:

 • pracuje mimoriadne spoľahlivo v lete i v zime
 • nižšie prevádzkové náklady než klasické čističky, nepotrebuje elektrickú energiu, pracuje bez chemikálií
 • má dlhú životnosť, pri dobrej údržbe desiatky rokov
 • vyčistí vodu lepšie a lacnejšie ako chemické alebo mechanicko-biologické čističky, čistota vyčistenej vody je oveľa lepšia ako u obecnej kanalizácie
 • prírodná koreňová čistička si poradí s odpadovými vodami omnoho lepšie ako človek, rozloží aj drogy a hormóny a hravo si poradí aj so zápachom
 • čističku je možné ľubovoľne zväčšovať alebo zmenšovať a výkon tak prispôsobovať potrebám majiteľa

S čím Vám pomôžeme

 1. V miestach, kde je KČOV výhodnejšia ako obecná kanalizácia, získame na úradoch pre Vás stavebné povolenie na výstavbu KČOV.
 2. Vzdelávame štátnych úradníkov a vysvetľujeme im výhody používania KČOV.
 3. V miestach, kde už je kanalizácia vybudovaná a úrady nepovolia výstavbu KČOV, nie je iná možnosť len sa napojiť na obecnú kanalizáciu a znížiť spotrebu pitnej vody v domácnosti. My vám poradíme ako znížite spotrebu vody.

V obci Jablonové na Záhorí pomáhame zriadiť KČOV dokonca pre celú obec, a neustále pracujeme na ďalších projektoch KČOV. Funkčnosť a výhodnosť koreňových čističiek si môžete overiť na kúpaliskách vo Veľkom Krtíši, či v Malackách.

One thought on “KOREŇOVÁ ČISTIČKA A ÚRADY”

Comments are closed.